مرکز نشر

مراحل چاپ کتاب در مرکز نشر دانشگاه

1-ارائه فرم درخواست چاپ کتاب فرم ک-1 توسط معاون پژوهشی دانشکده به مرکز نشربه همراه

الف/ فرم داوری و تایید گروه آموزشی (فرم ک-2کتاب ترجمه ای و فرم ک-3 کتاب تالیفی )

ب/-صورتجلسه گروه

ج/- فرم های ارزشیابی و داوری گروه (‌فرم ک-4 کتاب ترجمه ای و فرم ک- 5 کتب تالیفی )

د/- تایید فرم های ارزشیابی (‌فرم ک-4 و فرم ک- 5) توسط داوران گروه (فرم های مذکور در کتاب مجموعه مقررات پژوهشی دانشگاه– و سایت- قابل دسترسی است.)

2-برای کتاب ترجمه ای استعلام از مرکز نشر دانشگاهی تهران الزامی است. مراحل استعلام به شرح ذیل است:

الف/ نامه درخواست

ب/- کپی صفحه اول و صفحه شناسنامه کتاب اصلی(مشخصات شابک - ناشر- نویسنده یا نویسندگان– سال چاپ باید در صفحه شناسنامه قید شده باشد.)

ج/- واریز مبلغ 2500 تومان به شماره حساب 006 001 439 2172 بانک ملی- تهران - شعبه خیابان پارک– حساب مرکز نشر دانشگاهی

3-بررسی درخواست صاحب اثر در شورای نشر ( تذکر:در این مرحله اگر اثردراولویت چاپ قرار نگیرد برای صاحب اثر عودت داده می شود.)

4-در صورت پذیرش، ارسال اثر برای 3 داور مقدماتی(‌داخل و خارج از دانشگاه) همراه بافرم های مربوطه– محرمانه -

5- در صورتی که 2 داور نظر منفی داشتند توقف مراحل چاپ با نظر شورا و عودت کتاب برای صاحب اثر.

6-در صورتی که 2 داور نظر مثبت داشتند با تایید شورااثر برایصاحب اثر جهت انجام اصلاحات ارسال می شود.

7-ارسال برای داور نهایی– همراه بافرم های مربوطه- محرمانه-

8- بعد از دریافت از داور نهایی ارسال برای صاحب اثرجهت انجام اصلاحات.

9- در صورتی که طبق نظر داور نهایی احتیاج به ویراستار علمی باشد کتاب برای ویراستار علمی ارسال می شود.

10-در صورتی که طبق نظر داوران کتاب احتیاج به ویراستار ادبی داشته باشد کتاب برای ویراستار ادبی ارسال می شود.

11- صفحه آرایی کامل کتاب توسط صاحب اثر.

12- طراحی جلد بر روی سمپل دانشگاه توسط صاحب اثر ( با نظارت مرکز نشر).

13- درخواست فیپا از کتابخانه ملی ایران. ((شرایط دریافت:ارسال فایل پی دی اف 40 صفحه اول کتاب به مرکز نشر دانشگاه و متعاقب آن ارسال به کتابخانه ملی ایران توسط مرکز جهت دریافت فیپا( توضیحات: 1- حجم فایل نباید از5مگابایت بیشتر باشد 2-عنوان فایل بایدفارسی انگلیسی باشد(فینگلیش) 3-درصورتی که کتاب ترجمه است حتمابایدصفحه عنوان و صفحه شناسنامه نسخه اصلی اسکن و قبل از فایل مذکور ضمیمه گردد.))

14-درخواست شابک- شماره کتاب - از کتابخانه ملی ایران توسط مرکز نشر دانشگاه.

15-بعد از دریافت فیپا،الصاق فیپای دریافتی به صفحه شناسنامه کتاب توسط صاحب اثر.

16-درخواست مجوز چاپ کتاب یا کارت سبزاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.( توضیحات: تهیه و ارسال یک نسخه کامل از کتاب به همراه فرم قبل از چاپ و دو عدد سی دی – فایل پی دی اف - از کتاب به وزارتخانه برای اخذ مجوز چاپ کتاب)

17-استعلام قیمت از مراکز چاپ و نشر برای چاپ کتاب بعد از وصول کارت سبز.

18- بعد از وصول کارت سبز ارسال نامه بلامانع بودن انجام قرارداد به معاونت محترم پژوهش و فناوری و در ادامه به معاونت اداری مالی .

19-بهاء پشت جلد کتاب - بعد از استعلام با توجه به آیین نامه مرکز نشر دانشگاه- از کارشناس مسئول مرکز نشر دریافت شود

20-بعداز انعقاد قرارداد یک نسخه کامل پیش ازچاپ کتاب توسط پیمانکار اجراء شده و به امضاء صاحب اثر می رسد.

21- نسخه کامل پیش ازچاپ یا نسخه معیار بعد از تایید صاحب اثر مورد تایید کارشناس مسئول مرکز نشر قرار می گیرد.

22- نسخه کامل پیش ازچاپ یا نسخه معیار بعد از تایید صاحب اثر وکارشناس مسئول مرکز نشر به تایید نهایی پیمانکار خواهد رسید و صاحب ا قرار می گیرد. (‌توضیح مهم : این نسخه طبق قرارداد تنها معیار چاپ کتاب بوده ودرصورت مغایرت کتابهابا نسخه معیار کتاب ها قابل قبول نیست و دانشگاه هیچ مسئولیتی ندارد.)

23- پیگیری ونظارت بر حسن انجام مراحل چاپ از قبیل صفحه بندی- زینک – شیت بندی –نظارت بر چاپ – برش و...توسط مرکز نشر.

24- دریافت 1000نسخه کتاب ازپیمانکاربعدازتاییدصاحب اثر، اعلام رضایت کامل از چاپ مبنی بر عدم مغایرت با نسخه معیار.

25-تحویل زینک به مرکز نشر دانشگاهاز سوی پیمانکار بعد از چاپ اثرطبق قرارداد فی مابین.

26-اعلام تحویل کتاب توسط کارشناس مسئول مرکز نشر دانشگاه به امور مالی جهت پرداخت حقوق پیمانکار.

27-ارسال 5 نسخه از کتاب به همراه فرم چاپ و توزیع کتاب به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اخذ مجوز پخش کتاب.

28-بازدید کارشناس واحدچاپ و نشراداره کل ارشاد ازکتابها و شمارش تعداد و نهایتا تایید و امضاء فرم مجوز توزیع کتاب .

29- تقدیم 50 نسخه از کتاب به صاحب اثر برای کتاب های چاپ اول طبق آیین نامه داخلی مرکز نشر دانشگاه

30- تقدیم 30 نسخه از کتاب به صاحب اثربرای کتاب های چاپ دوم طبق آیین نامه داخلی مرکز نشر دانشگاه-

31- پرداخت حق الترجمه یا حق التالیف صاحب اثر طبق آیین نامه داخلی مرکز نشر دانشگاه.

32-ارسال 200 نسخه از کتاب برای موزع( کتابیران ) جهت پخش سراسری در ایران.( مرکز نشر دانشگاه )

1802 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

کتابخانه مرکزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان