مرکز نشر

آيين نامه داخلي مركز نشر دانشگاه

مقدمه و اهداف

به‌منظور تعيين خط مشي و تسهيل كار پژوهش‌گران (دانشگاهي و غيردانشگاهي) در امر چاپ و نشر آثار، آيين نامه زير درحوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان با اهداف زير تنظيم شده است:

ماده 1- تعاريف

ماده 2- شوراي نشر دانشگاه: تشكيلات، وظایف و چگونگي انتخاب اعضا

ماده 3- مرکز نشر دانشگاه

ماده 4- شرايط پذيرش و نشر كتاب

ماده 5- شرايط پذیرش

ماده 6- حقوق دانشگاه

ماده 7- حق الزحمه صاحب اثر

ماده 8- اهدا و مبادله

ماده 9- فروش كتاب

این آیین‌نامه در تاریخ ...... ماه ............به تصویب شوراي پژوهش و فناوری دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان رسید. در تاریخ ...........ماه .............. در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مورد تجديد نظر قرار گرفت و در تاریخ ..................... . در ...........ماده و ............بند به تايید هیات رئیسه دانشگاه رسید.

دریافت فایل PDF

1753 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

کتابخانه مرکزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان