مرکز نشر

 • پرورش زنبور عسل
 • دکتر یوسف جعفری آهنگری
 • 1399
 • 140،000 ريال
 • 187
 • نقدی بر پرورش جنگل، مدیریت با هدف تقویت پیچیدگی
 • دکتر رامین رحمانی ، مهندس سمیه قربانی
 • 1399
 • 340،000 ريال
 • 188
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
 • مبانی و کاربردهای فناوری CRISPR/Cas در دستکاری ژنتیکی گیاهان
 • دکتر مصطفی خوشحال سرمست
 • 1398
 • 220،000 ريال
 • 186
 • ملاتونین در قلمرو گیاهی
 • دکتر عظیم قاسم نژاد ، مهندس آیدا شمالی
 • 1398
 • 220،000 ريال
 • 185
 • رویکردهای نوین در مدیریت کاربردی آبخیز
 • دکتر حمیدرضا صادقی، مهندس احسان شریفی مقدم، دکتر محسن محسنی ساروی
 • 1398
 • 390،000 ریال
 • 184
 • پابش، ارزشیابی و پیامدسنجی در توسعه پایدار
 • محمدشریف شریف زاده، علی اسدی، غلامحسین عبدالله زاده
 • 1398
 • 650،000 ریال
 • 183
 • نانومواد و غشاهای پلیمری: ساخت، خصوصیات و کاربرد
 • دکتر الیاس افرا، مهندس حمدیرضا مهری ایرانی
 • 1398
 • 490،000 ريال
 • 182
 • گیاه شناسی، فیزیولوژی و کشت سبزی‌
 • دکتر کامبیز مشایخی، مهندس نعیمه سوسرایی، مهندس آیدا شمالی
 • 1398
 • 650،000 ریال
 • 181
 • راهنمای شیمی چوب و چندسازه های چوبی
 • دکتر محمدهادی آریایی‌منفرد ، دکتر حسین محمدی
 • 1398
 • 950،000 ريال
 • 180
 • مبانی شناسایی و مکان‌یابی جایگاه‌های کنترل‌کننده صفات کمی QTLs
 • دکتر خلیل زینلی‌نژاد ، دکتر مسعود سلطانی نجف‌آبادی
 • 1398
 • 480،000 ريال
 • 179
 • حشرات، کلیات حشره‌شناسی‌
 • دکتر محسن یزدانیان، مهندس عاطفه حسینی میقانی ، مهندس علیرضا رجایی
 • 1398
 • 850000 ریال
 • 178

 • منطق فازی در صنایع غذایی
 • دکترامان‌محمد ضیایی‌فر ، دکتر حسن صباغی
 • 1398
 • 290000 ريال
 • 177
 • پژوهش‌های کاربردی در تکنولوژی بذر در مرکز نشر دانشگاه
 • دکتر فرشید قادری‌فر ، دکتر مرتضی گرزین
 • 1398
 • 390000 ریال
 • 176
 • پالایش زیستی در صنعت خمیر کاغذ و کاغذ سازی
 • علی قاسمیان
 • 1398
 • 290000 ریال
 • 175

 • زیست فناوری و تولید ترکیبات ضد سرطان
 • عظیم قاسم نژاد
 • 1398
 • 390000 ریال
 • 174
 • پیشرفت ها در فناوری نوین دستکاری هدفمند ژنوم های گیاهی
 • مصطفی خوشحال سرمست
 • 1398
 • 390000 ریال
 • 173
 • ایمن سازی مناطق تحت حفاظت در برابر تغییرات جهانی
 • حامد میرکریمی
 • 1398
 • 190000 ریال
 • 172

 • برنامه ریزی ریاضی در مدیریت منابع طبیعی
 • عبدالرسول سلمان ماهینی
 • 1398
 • 650000 ریال
 • 171
 • سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی کابردی با نرم افزار ایدریسی
 • عبدالرسول سلمان ماهینی
 • 1397
 • 590000 ریال
 • 170
 • مدل سازی مخاطرات طبیعی
 • سادات فیض نیا
 • 1937
 • 210000 ریال
 • 169

 • غذاهای فراسومند تخمیر شده
 • مرتضی خمیری
 • 1397
 • 168
 • مقدمه ای بر مدل سازی توسعه شهری و کاربردهای آن
 • حمیدرضا کامیاب
 • 1397
 • 260000 ریال
 • 167
 • رفتار آبزیان در عملیات صیادی
 • سید یوسف پیغمبری
 • 1937
 • 390000 ریال
 • 166

 • اصول تغذیه نشخوارکنندگان
 • تقی قورچی
 • 1397
 • 430000 ریال
 • 165
 • لغت نامه تخصصی انرژی های تجدید پذیر
 • محسن آزادبخت
 • 1397
 • 170000 ریال
 • 164
 • توسعه کسب و کارآفرینی در کشاورزی
 • غلامحسین عبدالله زاده
 • 1937
 • 270000 ریال
 • 163

 • درختان و درختچه های کاشته شده در دانشگاه علوم کشاورزی
 • محمد رحیم فروزه
 • 1397
 • 1350000 ریال
 • 162
 • مقدمه ای بر مدل سازی توسعه شهری و کاربردهای آن
 • حمیدرضا کمیاب
 • 1397
 • 260000 ریال
 • 161
 • مهندسی فرآیند سرخ کردن
 • امان محمد ضیائی فر
 • 1397
 • 230000 ریال
 • 160

 • گیاهشناسی، فیزیولوژی و کشت سبزی
 • کامبیز مشایخی
 • 1397
 • 350000 ریال
 • 159
 • کار و سیمای کارآفرینان در فرهنگ اسلامی
 • غلامرضا منتظری
 • 160000 ریال
 • 1397
 • 158
 • تجربه دینی و شهود عرفانی
 • حاج آقا حسین محمدی
 • 1396
 • 130000 ریال
 • 157

 • برنامه ریزی حوزه رودخانه
 • دکتر نجفی نژاد
 • 1396
 • 150000 ریال
 • 156
 • پرورش و مدیریت گاومیش
 • دکتر یزدانی
 • 1396
 • 140000 ریال
 • 155
 • چگونه یک پایان نامه بهتر بنویسیم
 • دکتر سعدالدین
 • 1396
 • 120000 ریال
 • 154

 • مجموعه قوانین و مقررات شیلات ایران
 • دکتر عادلی
 • 1396
 • 140000 ریال
 • 153
 • اصول و روش های سنتی و نوین استحصال آب
 • دکتر شیخ
 • 1396
 • 190000 ریال
 • 152
 • ارزیابی و مدیریت جامع آبخیزها
 • دکتر یوسف سعدالدین
 • 1396
 • 120000 ریال
 • 151

 • رسوب شناسی کاربردی
 • دکتر سادات فیض نیا
 • 1396
 • 170000 ریال
 • 150
 • ژنومیکس گیاهان هرز مهاجم
 • دکتر قرخلو و رمضانپور
 • 1396
 • 190000 ریال
 • 149
 • کتابنامه - انتشارات و اسناد علمی دانشگاه
 • 1396
 • 148

 • پرورش زنبور عسل
 • دکتر یوسف جعفری آهنگری
 • 1396
 • 60000 ریال
 • 147
 • مقدمه ای بر تکثیر ماهیان
 • دکتر محمدرضا ایمان پور
 • 1396
 • 75000 ریال
 • 146
 • احیای عرصه های طبیعی تخریب یافته کاربرد اصول علمی
 • دکتر غلامعلی حشمتی
 • 1396
 • 130000 ریال
 • 145

 • ارزیابی فعالیت آب آنزیمی و ماندگاری مواد غذایی
 • دکتر محمد قربانی
 • 1396
 • 130000 ریال
 • 144
 • مبانی اکولوژی کفزیان
 • دکتر سید علی اکبر هدایتی
 • 1396
 • 140000 ریال
 • 143
 • اثرات متقابل آبزی پروری و محیط زیست
 • دکتر سید حامد میر کریمی ..
 • 1396
 • 90000 ریال
 • 142

 • اصول کنترل بیماری های گیاهی
 • دکتر سعید نصراله نژاد
 • 1395
 • 150000 ریال
 • 141
 • فیزیک مکانیک عمومی(‌چاپ دوم)
 • دکتر عباس رضایی اصل...
 • 1395
 • 120000 ریال
 • 140
 • کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در علوم زراعی
 • دکتر حسین کاظمی
 • 1395
 • 165000 ریال
 • 139

 • بذر:زیست شناسی- نمو – اکولوژی
 • دکتر احتشامی
 • 1395
 • در حال چاپ
 • 138
 • اصول مقدماتی اقتصاد جنگل
 • دکتر عمادیان و ...
 • 1395
 • 90000 ریال
 • 137
 • طراحی و تحلیل آزمایش هایی در صنایع غذایی
 • دکتر کاشانی نژاد و ....
 • 1395
 • 140000 ریال
 • 136

 • بیوانرژتیک در تغذیه دام
 • دکتر تربتی نژاد و ...
 • 1395
 • 145000 ریال
 • 135
 • آبخیز، و سلامت بوم سازگان
 • دکتر نجفی نژاد...
 • 1395
 • 100000 ریال
 • 134
 • راهنمای ازدیاد زیتون
 • دکتر علیزاده
 • 1393
 • 120000 ریال
 • 133

 • آناتومی و فیزیولوژی طیور
 • دکتر فیروز صمدی
 • 1394
 • 90000 ریال
 • 132
 • آمار کاربردی و برنامه نویسی در نرم افزار سس
 • دکتر پهلوانی و...
 • 1393
 • 150000 ریال
 • 131
 • اثر تنش های محیطی بر گیاهان/ جلد اول
 • دکتر گالشی
 • 1394
 • 130000 ریال
 • 130

 • مقدمه ای بر هیدروبیولوزی
 • دکتر حسینی و...
 • 1394
 • 85000 ریال
 • 129
 • مبانی طراحی شبکه های ابیاری و زهکشی
 • دکتر ذاکری نیا و....
 • 1394
 • در حال چاپ
 • 128
 • ساخت و نگهداری جاده های جنگلی
 • آیدین پارساخو
 • 1394
 • 70000 ریال
 • 127

 • تجزیه و تحلیل آماری پژوهش های علوم کشاورزی(‌گرنت)
 • دکتر نواب پور
 • 1392
 • 80000 ریال
 • 126
 • راهنمای پژوهش در علوم زیستی(گرنت)
 • دکتر نصراله نژاد قمی
 • 1393
 • 77000 ریال
 • 125
 • بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
 • دکتر قاسم نژاد
 • 1392
 • 110000 ریال
 • 124

 • فیتوژنیک ها در تغذیه دام
 • مهندس عشایری زاده ...
 • 1392
 • 70000 ریال
 • 123
 • آب در تغذیه دام(گرنت)
 • دکتر تربتی نژاد
 • 1392
 • 120000 ریال
 • 122
 • فیزیواکولوژی حشرات- سازوکارها و الگوها-
 • دکتر یزدانیان
 • 1392
 • 120000 ریال
 • 121

 • سم شناسی آبزیان(گرنت)
 • دکتر هدایتی و ...
 • 1392
 • 60000 ریال
 • 120
 • پرورش جنگل های دست کاشت(گرنت)
 • دکتر کاووسی
 • 1392
 • 95000 ریال
 • 119
 • نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب...
 • دکتر خزاعیان و ....
 • 1391
 • 150000 ریال
 • 118

 • مجموعه مقررات پژوهشی
 • معاونت پژوهشی
 • 1392
 • 90000 ریال
 • 117
 • خوراک و خوراک دادن دام و طیور(گرنت)
 • دکتر شمس
 • 1391
 • 90000 ریال
 • 116
 • ارزیابی بهره برداری و اندازه گیر.....
 • دکتر حشمتی و ....
 • 1391
 • 53000 ریال
 • 115

 • میکروبیولوژی فرآورده های لبنی
 • دکتر خمیری و.....
 • 1391
 • 55000 ریال
 • 114
 • فیزیک مکانیک عمومی (گرنت )
 • دکتر عباس رضایی اصل...
 • 1391
 • 90000 ریال
 • 113
 • فرآوری و بسته بندی ماهی با اتمسفر تغییر یافته
 • دکتر شعبانپور
 • 1391
 • 100000 ریال
 • 112

 • راهنمای مدیریت پروژه های آبخیزداری(گرنت)
 • دکتر شیخ و ........
 • 1390
 • 70000 ریال
 • 111
 • عملیات فرآوری در صنایع غذایی
 • دکتر جعفری
 • 1391
 • 82000 ریال
 • 110
 • اهمیت مواد آلی خاک (گرنت)
 • دکتر عسگری
 • 1391
 • 75000 ریال
 • 109

 • طرح ریزی کارخانه های صنایع غذایی /جلد2
 • دکتر جعفری
 • 1391
 • 115000 ریال
 • 108
 • روغن ها و چربی ها در صنایع غذایی(گرنت)
 • دکتر مهدی جعفری
 • 1391
 • 40000 ریال
 • 107
 • محیط زیست دریای خزر (گرنت)
 • دکتر قربانی و
 • 1391
 • 48000 ریال
 • 106

 • دستور العمل تولید بیسکوست – کراکر و....
 • دکتر مقصودلو و...
 • 1391
 • 55000 ریال
 • 105
 • مهندسی ژنتیک - چاپ دوم
 • دکتر احمدی خواه
 • 1390
 • 80000 ریال
 • 104
 • ژنتیک تکمیلی پیشرفته –چاپ دوم
 • دکتر احمدی خواه
 • 1390
 • 85000 ریال
 • 103

 • دنیای سبز باغبانی
 • دکتر عظیم قاسم نژاد ...
 • 1391
 • 40000 ریال
 • 102
 • کانی های رسی- ویژگی ها و شناسایی(گرنت)
 • دکتر خرمالی ...
 • 1391
 • 90000 ریال
 • 101
 • کارخانه های محصولات غذایی سنتی ایران
 • دکتر جعفری
 • 1391
 • 66000 ریال
 • 100

 • کاربرد نرم افزار مایکروسافت اکسل.....
 • دکتر جعفری
 • 1391
 • 80000 ریال
 • 99
 • طرح ریزی کارخانه های صنایع غذایی (جلد۱)
 • دکتر جعفری
 • 1391
 • 123000 ریال
 • 98
 • آشنایی با علوم دامی(گرنت)
 • دکتر صمدی
 • 1390
 • 60000 ریال
 • 97

 • تجزیه و تحلیل ژنتیکی با استفاده از نرم افزار سس
 • دکتر احمدی خواه
 • 1390
 • 26000 ریال
 • 96
 • زیست انرژی شناسی آبزیان
 • دکتر بلداجی
 • 1390
 • 27000 ریال
 • 95
 • اقیانوس شناسی(گرنت)
 • دکتر قربانی و....
 • 1390
 • 62000 ریال
 • 94

 • راهنمای کاربرد ارزیابی کیفیت تخم مرغ(گرنت)
 • دکتر دستار
 • 1390
 • 33000 ریال
 • 93
 • روش های نمونه برداری از پوشش گیاهی(گرنت)
 • دکتر حشمتی ....
 • 1390
 • 55000 ریال
 • 92
 • سامانه های فیزیولوژیک در حشرات جلد دوم
 • دکتر یزدانیان
 • 1390
 • 52000 ریال
 • 91

 • سامانه های فیزیولوژیک در حشرات جلد اول
 • دکتر یزدانیان
 • 1390
 • 60000 ریال
 • 90
 • افزودنی های خوراکی در تغذیه طیور(گرنت)
 • دکتر شمس و ...
 • 1390
 • 44000 ریال
 • 89
 • تکنیک های ژنتیک کمی و بیومتری در اصلاح نباتات
 • دکتر پهلوانی و ...
 • 1390
 • 52000 ریال
 • 88

 • کاربرد بیوتکنولوژی در کنترل آفات
 • دکتر احمدی خواه و ....
 • 1390
 • 47000 ریال
 • 87
 • کاربرد اصول بوم شناختی در مدیریت تلفیقی آفات
 • دکتر افشاری
 • 1390
 • 60000 ریال
 • 86
 • فیزیولوژی و بیوشیمی حشرات جلد۲
 • دکتر یزدانیان
 • 1390
 • 56000 ریال
 • 85

 • هورمون های حشرات
 • دکتر غنی نیا
 • 1390
 • 44000 ریال
 • 84
 • میکروبیولوژی شکمبه(گرنت)
 • دکتر قورچی و...
 • 1390
 • 35000 ریال
 • 83
 • مصرف اختیاری و انتخاب جیره .....
 • دکتر قورچی
 • 1390
 • 59000 ریال
 • 82

 • اقتصاد کارخانه های صنایع غذایی
 • دکتر جعفری
 • 1390
 • 50000 ریال
 • 81
 • مدیریت خوراک وری ...(گرنت)
 • دکتر حسینی و ...
 • 1390
 • 32000 ریال
 • 80
 • تکثیر و پرورش صدف(گرنت)
 • دکتر سوداگر
 • 1389
 • 50000 ریال
 • 79

 • فیزیولوژی تولیدمثل در حیوانات مزرعه ای(گرنت)
 • دکتر صمدی
 • 1389
 • 62000 ریال
 • 78
 • فیزیک خاک
 • دکتر قهرمان
 • 1390
 • 43000 ریال
 • 77
 • مالت(گرنت)
 • دکتر مقصودلو و....
 • 1389
 • 36000 ریال
 • 76

 • معرفی محققان و متخصصان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • معاونت پژوهش و فناوری
 • 1389
 • چکیده مباحث علوم منابع طبیعی و کشاورزی
 • دکتر میرکریمی و ....
 • 1389
 • 5000 ریال
 • 74
 • اصول نگهداری و پرورش گوزن(گرنت)
 • دکتر تربتی نژاد و ...
 • 1389
 • 63000 ریال
 • 73

 • آشنایی با حقوق زن در اسلام
 • آقای اسلامی
 • 1389
 • 26000 ریال
 • 72
 • بیماری های باکتریای گندم(گرنت)
 • دکتر رهنما و ....
 • 1389
 • 47000 ریال
 • 70
 • یادگیری بزرگسالان برای توسعه(گرنت)
 • دکتر سرو ستانی و ...
 • 1389
 • 48000 ریال
 • 68

 • چگونه یک پایان نامه بنویسیم؟(گرنت)
 • دکتر سعدالدین
 • 1389
 • 46000 ریال
 • 67
 • چربی در تغزیه دام(گرنت)
 • دکتر تربتی نژاد
 • 1389
 • 60000 ریال
 • 66
 • اطلس رنگی کانی ها
 • دکتر رقیمی
 • 1389
 • 42000 ریال
 • 65

 • مقدمه ای بر نظریه گروه ها
 • دکتر علیزاده
 • 1389
 • 41000 ریال
 • 64
 • مقدمه ای بر برنامه ریزی عرضه زمین شهری
 • دکتر میر کتولی
 • 1389
 • 30000 ریال
 • 63
 • مبانی مهندسی فرایند در صنایع غذایی
 • دکتر جعفری
 • 1389
 • 75000 ریال
 • 62

 • فیزیولوژی و بیوشیمی حشرات جلد۱
 • دکتر یزدانیان
 • 1389
 • 75000 ریال
 • 61
 • ویژگی های فیزیکی مواد غذایی
 • دکتر جعفری
 • 1389
 • 40000 ریال
 • 60
 • اصلاح نباتات تکمیلی
 • دکتر احمدی خواه
 • 1389
 • 75000 ریال
 • 59

 • تکنیک های بیولوژی مولکولی
 • دکتر رمضانپور و ...
 • 1389
 • 52000 ریال
 • 58
 • مبانی زراعت
 • دکتر لطیفی و ...
 • 1389
 • 110000 ریال
 • 57
 • اصلاح نباتات پیشرفته
 • دکتر رمضانپور و ...
 • 1389
 • 42000 ریال
 • 56

 • فرهنگ واژگان کشاورزی
 • دکتر کامکار
 • 1389
 • 55000 ریال
 • 55
 • احتیاجات غذایی گاوهای گوشتی
 • دکتر قورچی
 • 1389
 • 79000 ریال
 • 54
 • راهنمای کلینیک گیاهی - چاپ دوم
 • دکتر رهنما و....
 • 1388
 • 42000 ریال
 • 53

 • واکنش های گیاهان به تنش های محیطی غیرزنده
 • دکتر احمدی خواه
 • 1388
 • 55000 ریال
 • 52
 • روش های آماری در تحقیقات علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 • دکتر مصداقی
 • 1377
 • 95000 ریال
 • 51
 • راهنمای جامع کنترل کیفیت گندم آرد نان
 • دکتر جعفری و....
 • 1390
 • 80000 ریال
 • 50

 • زیست شناسی سلولی(غشای) - چاپ دوم
 • دکتر حدادچی
 • 1388
 • 43000 ریال
 • 49
 • مبانی بیوتکنولوژي گیاهی(گرنت)
 • دکتر احمدی خواه
 • 1388
 • 45000 ریال
 • 47
 • نشانگرهای مولکولی در ژنتیک و بیوتکنولوژی گیاهی
 • دکتر سلطانلو و ...
 • 1388
 • 54000 ریال
 • 46

 • مروری بر رقابت علف های هرز و گیاهان زراعی
 • دکتر کامکار
 • 1388
 • 58000 ریال
 • 45
 • چوب - پلیمر
 • دکتر امیدوار
 • 1388
 • 43000 ریال
 • 44
 • طراحی فرایندهای صنایع غذایی
 • دکتر جعفری
 • 1388
 • 97000 ریال
 • 43

 • کاربرد غذای زنده در پرورش آبزیان(گرنت)
 • دکتر حسینی و....
 • 1388
 • 30000 ریال
 • 42
 • مقدمه ای بر تکثیر ماهیان
 • دکتر ایمان پور و ....
 • 1388
 • 40000 ریال
 • 41
 • مقدمه ای بر ریخت شناسی ..دافنی(گرنت)
 • دکتر سوداگر
 • 1388
 • 35000 ریال
 • 40

 • سنگ شناسی آذرین
 • دکتر چاکدل
 • 1388
 • 67000 ریال
 • 39
 • امنیت در یادگیری الکترونیکی
 • مهندس علاالدین
 • 1388
 • 47000 ریال
 • 38
 • مهندسی ژنتیک(گرنت)
 • دکتر احمدی خواه
 • 1387
 • 45000 ریال
 • 37

 • مبانی اصلاح نباتات
 • دکتر رمضانپور
 • 1387
 • 65000 ریال
 • 36
 • فیزیک خاک(مبانی و کاربرد)(گرنت)
 • دکتر موحدی نائینی
 • 1387
 • 50000 ریال
 • 35
 • ژنتیک تکمیلی(گرنت)
 • دکتر احمدی خواه
 • 1387
 • 55000 ریال
 • 34

 • تنش و مدیریت آن در گیاهان
 • دکتر گالشی و....
 • 1387
 • 38000 ریال
 • 33
 • بوم شناسی
 • دکتر عبدل زاده
 • 1387
 • 40000 ریال
 • 32
 • مهندسی اکولوژیک در مدیریت آفات
 • دکتر افشاری
 • 1387
 • 40000 ریال
 • 31

 • آزمایشاتی در مهندسی فرآوری مواد غذایی
 • دکتر کاشانی نژاد
 • 1387
 • 55000 ریال
 • 30
 • رسوب شناسی کاربردی
 • دکتر فیض نیا
 • 1387
 • 70000 ریال
 • 29
 • اهمیت اقتصادی حشرات
 • دکتر سرایلو
 • 1387
 • 50000 ریال
 • 28

 • میوه های گرم سیری
 • دکتر احمدی خواه
 • 1387
 • 70000 ریال
 • 27
 • مقدمه ای بر علم چوب
 • دکتر دهقانی و ....
 • 1387
 • 37000 ریال
 • 26
 • گیاهان هرز تک لپه
 • مهندس زینلی
 • 1387
 • 80000 ریال
 • 25

 • بیماری های مهم گیاهان زراعی ایران
 • دکتر صدروی
 • 1387
 • 23000 ریال
 • 24
 • مقدمه ای بر اکولوژي(چاپ دوم)
 • دکتر باقریه
 • 1387
 • 40000 ریال
 • 23
 • مقدمه ای بر کانی های رسی
 • دکتر رقیمی
 • 1386
 • 28000 ریال
 • 22

 • ژئومورفولوژی سیستماتیک
 • دکتر رقیمی
 • 1384
 • 35000 ریال
 • 21
 • اثرات جاده سازی در حریم رودخانه ها - چاپ دوم
 • دکتر محسنی
 • 1384
 • 42000 ریال
 • 20
 • مدیریت غذا در پرورش متراکم آبزیان
 • دکتر بلداجی
 • 1383
 • 20000 ریال
 • 19

 • سازماندهی برنامه ریزی و طراحی تفرجی
 • دکتر میکائیلی
 • 1383
 • 13000 ریال
 • 18
 • فرآوری میوه
 • دکتر مقصودلو
 • 1382
 • 23000 ریال
 • 17
 • تنفس و عملکرد گیاهان زراعی
 • دکتر گالشی
 • 1383
 • 20000 ریال
 • 16

 • پیش گیری از ضایعات پس از برداشت
 • دکتر مقصودلو
 • 1382
 • 15000 ریال
 • 15
 • ارتباط های بین سلولی و اسکلت بندی سلولی
 • دکتر حدادچی
 • 1382
 • 25000 ریال
 • 14
 • راهنمای کلینیک گیاهی - چاپ اول
 • دکتر رهنما
 • 1380
 • 25000 ریال
 • 13

 • زیست شناسی و کنترل گونه های ... جلد اول
 • مهندس زینلی
 • 1380
 • 30000 ریال
 • 12
 • فنون در علم بذر و فناوری
 • دکتر لطیفی
 • 1380
 • 15000 ریال
 • 11
 • مرفولوژی الیاف در چوب و خمیر کاغذ
 • دکتر حسینی
 • 1379
 • 14000 ریال
 • 10

 • راهنمای خسارت بحرانی در جنگل
 • دکتر فارابی
 • 1379
 • 12000 ریال
 • 9
 • علوم کشاورزی و منابع طبیعی در علوم اسلامی
 • علیرضا شیخی
 • 1379
 • 13000 ریال
 • 8
 • گلرنگ
 • مهندس زینلی
 • 1378
 • 5500 ریال
 • 7

 • مقدمه ای بر بوم شناسی
 • دکتر باقریه
 • 1378
 • 40000 ریال
 • 6
 • دانه ها و مصارف آنها
 • دکتر لطیفی
 • 1377
 • 8000 ریال
 • 5
 • سم شناسی حشرات
 • دکتر سرایلو
 • 1376
 • 7500 ریال
 • 4

 • زیست شناسی سلولی و ملکولی (چاپ اول)
 • دکتر حدادچی
 • 1376
 • 5500 ریال
 • 3
 • راهنمای آبخیزداری
 • دکتر نجفی نژاد
 • 1376
 • 7900 ریال
 • 2
 • اثرات جاده سازی در حریم رودخانه ها
 • دکتر محسنی و ...
 • 1375
 • 7900 ریال
 • 1

4255 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

کتابخانه مرکزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان